Aktualni projekt

Djelatnosti
Na području svoje djelatnosti tvrtka ETING specijalizirana je za:

- hidroenergetska postrojenja
- diesel-agregatska postrojenja
- obnovljive i alternativne izvore energije
- transformatorske stanice i rasklopna postrojenja svih naponskih razina
- crpne stanice
- elektroenergetske mreže i instalacije
- podzemne i podmorske energetske kabelske veze svih naponskih razina
- podzemne i podmorske telekomunikacijske kabelske veze
- automatizaciju upravljanje, nadzor i zaštitu procesnih sustava
- racionalizaciju i optimiranje potrošnje električne energije


Svoju specijalnost tvrtka ostvaruje od zamisli do ostvarenja konkretnog objekta kroz proces:
STUDIJE - PROJEKTIRANJE - NADZOR - INŽENJERING
koji se odvija prema fazama razvoja ovisno o vrsti i obimu investicijskog poduhvata :

FAZA PLANIRANJA
- Teoretske studije
- Studije razvoja
- Studije opravdanosti (Feasibility Reports)
- Osnovna rješenja i idejne koncepcije
- Tehničko-ekonomske analize
- Terenska rekognosciranja

FAZA PROGRAMIRANJA
- Programiranje istražnih i predhodnih radova
- Usmjeravanje i nadzor nad istražnim radovima
- Programiranje i mrežno planiranje investicijskog poduhvata

FAZA IDEJNIH RJEŠENJA
- Idejna rješenja namjeravanog zahvata u prostoru
- Optimizacija tehničko ekonomskih parametara
- Idejni projekti
- Podloge za investicijske programe
- Stručne podloge za ishođenje lokacijske dozvole
- Stručne podloge za izradu studije utjecaja na okoliš

FAZA NADMETANJA I UGOVARANJA POSLA
- Dokumentacija za nadmetanje
- Vrijednovanje ponuda i tehničko ekonomskih rješenja
- Obrada tenderske dokumentacije i razrada tehničkih rješenja u fazi izrade ponuda
- Usluge u postupku nadmetanja i odabira najpovoljnijeg ponuditelja

FAZA GLAVNIH PROJEKATA
- Dokumentacija za ishođenje suglasnosti
- Glavni projekti s proračunima i troškovnicima
- Programi građenja
- Nostrifikacija tehničke dokumentacije izrađene u inozemstvu

FAZA GRAĐENJA
- Izvedbena dokumentacija i projekti detalja
- Direktivni i projektantski nadzorroškovnicima
- Sudjelovanje u postupku kontrole kakvoće
- Uputstva za montažu
- Projekti izvedenog stanja
- Program ispitivanja i puštanja u pogon

FAZA EKSPLOATACIJE
- Sudjelovanje u procesu puštanja u pogon i u fazi probnog pogona
- Sudjelovanje u primopredaji i tehničkom pregledu objekta
- Sudjelovanje u postupku kontrole kakvoće
- Uputstva za rukovanje i održavanje
- Projekti izvedenog stanja
- Praćenje i tehnički nadzor objekta u pogonu